Kadınlar çalışma yaşamına çekilmeli. Kalkınmanın sağlanması için bu şart.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı

Genç Lider Kadınlar: Eşitsizliğe Karşı Bilgi, Deneyim ve Dayanışma

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri doğuran ve pekiştiren toplumsal, siyasal ve ekonomik güç ilişkilerini kadınların öncü rolüyle nasıl değiştirebiliriz? Özellikle genç kadınlar eşitlikçi bir toplumun dönüşümünü nasıl sağlayabilirler? Kadınların öncülük ve dönüştürücülük deneyimleri kuşaklar arası bir aktarıma konu olsa ne olur? Genç kadınlar bu konuda birbirlerinden neler öğrenebilirler ve nasıl işbirliği yapabilirler? MATRA Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Projesi, bu sorulara yanıt vermek için hem bir toplumsal katkı hem de bir araştırma projesi olarak kurgulandı. Proje, yaşamda karşılık bulabilen gerçek eşitliği; “sonuç eşitliği”ni gerçekleştirmek üzere farklı yetkinlikleri ve becerileri akademik bilgi ve profesyonellerin deneyimleri ışığında buluşturdu. Katılımcı genç kadınların bireysel gelişimleri ve kendilerini gerçekleştirmeleri, kuşkusuz tüm proje sürecinin en önemli gözlemlerinden biriydi. Ancak bunun yanında, eşitsizliklerin temelinde yatan cinsiyetçi kalıpları aşmak için kadınları etkin ve etkili kılma, kuşak içi ve kuşaklararası dayanışma, farklı mesleki deneyimlerden ve yaşam gözlemlerinden yararlanmanın etkileri özellikle sınandı. Türkiye’nin çok farklı yerlerinden çok farklı yaşam, öğrenim ve meslek çevrelerinden gelen genç kadınların ilgisi, bilinci ve dayanışması Koç-Kam’ın bilgi ve duygu belleğini güçlendirdi.

Tüm bunları, projenin baş yürütücüsü Dr. Aslı Mert’in araştırmalarına, titizliğine ve adanmışlığına borçluyuz. Projeye katkı sunan her kuşaktan, her alandan öncü kadınlara teşekkürlerimiz ve katılımcı genç lider kadınlara tebriklerimizle…

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü

Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Projesi

Hollanda Başkonsolosluğu tarafından MATRA İnsan Hakları Programı çerçevesinde fonlanan projemiz, 15 Kasım 2017- 15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. 

Proje bitiminde 10 farklı sektörden liderlik hedefi taşıyan 82 genç profesyonel kadın kendi çalışma alanlarında genel ve sektörel liderlik üzerine faydalandıkları eğitimleri, katıldıkları seminerleri ve alanının en önde gelen isimlerinin sağladığı mentörlük sürecini tamamlayarak mezun oldu. Eylül 2018-Şubat 2019 arasında Proje Yürütücüsü tarafından hazırlanan eğitim modülleri ve organize edilen seminerler, sektörel toplantılar ve yuvarlak masa tartışma seanslarını içeren 6 eğitim-seminer gününün ardından, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında alanının en önde gelen rol model lider kadınlarının dahil olduğu mentörlük günleri gerçekleşti. Sektörlerimiz, akademi, mimari ve sürdürülebilir kadın dostu kentleşme, sağlık, sanat, iş ve yönetim (business), girişimcilik, iletişim, perakende ve sürdürülebilir üretim (tarım başta olmak üzere), STK ve sosyal hizmet, bilim ve teknoloji alanlarını kapsadı.  

Günümüzde kadınların istihdam oranlarının görece yüksek olduğu bağlamlarda dahi çalışma alanına ve çalışılan pozisyona göre toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılık sürmektedir. Kadınların her iş alanında ve pozisyonda erkeklerle eşit düzeyde rekabet edebilmeleri ve yer almaları yalnızca bireylerin refahı için değil, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınması bağlamında da kilit bir rol oynamaktadır. Liderlik pozisyonlarında yeterli kadının yer almaması, kadınların aile içi iş bölümünden toplumsal statüsüne dek bir çok konuda olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bu projenin ana hedefi, geleceğin lider genç kadınlarını destekleyerek karar verme mekanizmalarında yer alan kadın sayısının artmasına katkıda bulunmanın yanı sıra rol model olma ve mentörlük sağlama döngüsünün kurulacak “Geleceğin Rol Model Kadınları Network’ü” ile sürdürülebilirliğini sağlayarak, kadınların iş yaşamına katılım örüntülerini geliştirme yolunda bir adım atmak olmuştur.

Dr. Aslı E. Mert
Proje Yürütücüsü

Geleceğin Rol Model Lider Kadınları Projesi Nedir?

GRMLK Infografik 1

Faydalı Linkler